วันที่   4   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ผุ้บริหารโรงเรียน)  30  นางสาวรัตนา มะมิง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตามผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาฯ กรณีตกค้าง ปีการศึกษา 2557-2562  35  นางสุธารัตน์ พรหมอินทร์