วันที่   5   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมในการทำงานของกลุ่มติดตาม  10  นางสาววัชรีพร พลธา