วันที่   8   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาการศึกษาฯ  25  นางสาววัชรีพร พลธา