วันที่   12   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาการศึกษาฯ  25  นางสาววัชรีพร พลธา
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - บรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนฯ(บุคคล)  50  นางสาวรัตนาภรณ์ ทองพรม