วันที่   19   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความเข้าใจฯ(ตาดีกา ปอเนาะ)  20  นางสาวซารีปะ อาลี