วันที่   14   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมCEO  12  นางสาวรัตนาภรณ์ ทองพรม
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมขับเคลื่อนฯ  15  นางสาววัชรีพร พลธา