วันที่   22   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564  35  นางสาวภัทรณดา เผือกผ่อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ทดสอบระบบประชุม Zoom คณะอนุกรรมการฯ  5  นางสาวรัตนาภรณ์ ทองพรม