วันที่   26   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนการศึกษาฯ  15  นางสาววัชรีพร พลธา
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - อัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  5  นางสาวภัทรณดา เผือกผ่อง