วันที่   20   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมเยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต. (งานวินัย และนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล)  20  นางสาวสิริมาส ติ้งเพ็ง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  40  นางสาวจิรัฐิกานต์ ไก่แก้ว