วันที่   21   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบ zoom  20  นางสาวบุหลัน มรรคาเขต