วันที่   28   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนฯ  25  นางสาววัชรีพร พลธา
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 13.00-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนการติดตาม  50  นางสาววัชรีพร พลธา