วันที่   25   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตจัดการด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบม.จชต.) ครั้งที่ 1/2564  6  นายอนุพงศ์ บุสทิพย์
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงานทำ ครั้งที่ 2/2564  20  นางสาวนูรียะ มามุ