วันที่   2   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนภาษาไทย  15  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา  10  นางสาวสวิดา หมัดสอ