วันที่   7   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดหมวด 5 ความสำเร็จในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  10  นายอนุพงศ์ บุสทิพย์
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  10  นางสาวจิรัฐิกานต์ ไก่แก้ว