วันที่   9   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมโครงการ  15  นางสาวซารีปะ อาลี
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมคณะผู้บริหาร CEO  15  นางสาวสวิดา หมัดสอ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 9 หมวด 3 ประเด็น : ความสำเร็จในประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  17  นางสาวจีราภรณ์ ใหมรักษ์