วันที่   5   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรในการทดลองปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหน้าที่และอำนาจ และโครงสร้าง (ใหม่) ครั้งที่ 4/2564  15  นางสาวสยมพร หนูทิม
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-12.00   - ข้อหารือกรณีอ่าวปัตตานี  20  นางสาวบุหลัน มรรคาเขต