วันที่   16   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมสร้างเครื่องมือ ติดตามประเมินผล  20  นางสาวทฤฒมน เหล่าชัย
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมการนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏฺิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  15  นางสาวสวิดา หมัดสอ
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  10  นายมะสุกรี ตายะกาเร็ง