วันที่   19   กรกฏาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - Morning talk กลุ่มสนับสนุนฯ  16  นางสาวบุหลัน มรรคาเขต
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-12.00   - ต้อนรับข้าราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่  20  นางสาวสวิดา หมัดสอ