วันที่   20   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมสรุปผลการดำเนินของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระยะ 2 เดือน  5  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-   - ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาข้อเสนอวัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเสนอโครงการ ประจำปี 2566  16  นางสาวนูรียะ มามุ