วันที่   23   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับฟังผลการดำเนินของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร  5  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 08.30-16.30   - ตัดสินประกวดผลงาน  20  นายฉาฝาหรี หมาดหนุด
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุมสร้างการรับรู้ความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  10  นายหาซัน มะสาเม๊าะ