วันที่   24   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 08.30-16.30   - ตัดสินประกวดผลงาน  20  นายฉาฝาหรี หมาดหนุด