วันที่   3   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำฐานข้อมูลภาษาไทย  10  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - คัดเลือแกนนำนักเรียนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  10  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ ปิริยะ