วันที่   1   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมการจัดกิจกรรมที่ 3 สัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  5  นางสาวภัทรณดา เผือกผ่อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565)  5  นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี