วันที่   6   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์  5  นางสาวสวิดา หมัดสอ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าโครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 สน.  12  นายปัณณทัต บุญเทียม