วันที่   7   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์  5  นางสาวสวิดา หมัดสอ