วันที่   8   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาและการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  5  นายมะสุกรี ตายะกาเร็ง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - การคัดเลือกเพื่อบรรจุโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาค4 สน.  10  นางสาวซูบัยดะห์ หะยีสามะ