วันที่   9   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมติดตามโครงการฯ  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมติดตามโครงการ  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 08.30-16.30   - ประชุมโครงสร้าง  15  นางสาวสิริมาส ติ้งเพ็ง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-12.00   - กำลังพล  25  นางสาวสวิดา หมัดสอ