วันที่   21   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ