วันที่   22   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  5  นางสาวอิบตีซัม อิแอ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุม คณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/๒๕๖๔  5  นางสาวรัตนา มะมิง