วันที่   16   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  5  นางสาวจีราภา ใหมรักษ์
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565)  5  นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานเตรียมการพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  10  นายอนุพงศ์ บุสทิพย์