วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมแนะแนว  5  นางสาวจีราภา ใหมรักษ์
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565)  5  นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาเเละจัดทำข้อเสนอด้านการบริหารจัดการงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 (ใช้ห้องประชุมช่วงเช้า เเละได้ประสานงานผู้ตจองก่อนหน้านี้เเล้ว)  10  นายอนุพงศ์ บุสทิพย์
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  10  นายหาซัน มะสาเม๊าะ