วันที่   17   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - สรุปผล รายงานผลภาษาไทย  5  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565)  25  นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุมโครงการมหกรรม และโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน  10  นายอดิศร วันแอเลาะ