วันที่   30   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงฯ  10  นางจารุพันธ์ นิลพฤกษ์