วันที่   28   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความั่นคงฯ  5  นางจารุพันธ์ นิลพฤกษ์
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 08.30-16.30   - ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ โครงการพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25-30  นางสินีนุช บุญญะรัตนะ