วันที่   3   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) -   - ต้อนรับทวีบูรพาลงศึกษาดูงานภาพความสำเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาใน จชต.  30  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ ปิริยะ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-16.30   - เตรียมต้อนรับคณะทำงานทวีบูรพาศึกาาดูงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาใน จชต.  30  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ ปิริยะ