วันที่   7   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-16.30   - ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ประจำไปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  10  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร