วันที่   1   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - พิจารณา พ.ส.ร.ปี 2564  14  นางสาวสิริมาส ติ้งเพ็ง