วันที่   29   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-12.00   - การยืมเงินราชการ  4  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ตาดีกา-ปอเนาะ  30  นางบัลกีส ดือเระ