วันที่   30   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 3 (ชั้น1) 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ (ZOOM)  20  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-16.30   - ประชุมรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3-4  20  นางบัลกีส ดือเระ