วันที่   31   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-16.30   - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาและเสริมศักยภาพการบูรณาการฯ (กลุ่มสารสนเทศฯ)  30  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 1 (ชั้น2) 08.30-12.00   - ประชุมเลื่อนเงินเดือน  10  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 3 (ชั้น1) 08.30-12.00   - ประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูฯ ประจำจังหวัดยะลา  6  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 3 (ชั้น1) 13.00-16.30   - ประชุมรายงานผลฯ (กลุ่มวิจัย ติดตาม)  10  นางบัลกีส ดือเระ