วันที่   28   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมฯ สถาบันปอเนาะ  20  นางบัลกีส ดือเระ