วันที่   25   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 08.30-12.00   - พิจารณาร่างวิจัย (อนุพงศ์)  15  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 (ชั้น1) 13.00-16.30   - พิจารณางบลงทุน (บริหารทั่วไป)  10  นางบัลกีส ดือเระ
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 3 (ชั้น1) 08.30-16.30   - ประชุมองค์การที่ดี (ณัฏฐกิตติ์)  5  นางบัลกีส ดือเระ