วันที่   2   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ ปี 64  20  นางสาวภคอร จันบุญเรือง