วันที่   4   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ประชุมขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่เสริมฯ  15  นางสาววัชรีพร พลธา