วันที่   24   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ตรวจสอบภายใน  15  นางสาวกฤษณา เพชรรักษ์
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมขับเคลื่อนโครงการเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่ง (พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล)  70  นายมะสุกรี ตายะกาเร็ง