วันที่   17   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ระบบงาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ศปบ.จชต. ตามแนวทางภายใต้โมเดล XYZ  97  นางสาววรรณวนัช รอดสงค์
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - ตรวจเอกสารการเงิน ปี 2562  16  นางสาวกัลยกร บุญเกลี้ยง