วันที่   10   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-12.00   - ประชุมปรึกษาหารือโครงการติวเตอร์แอดมิชชั่นให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  10  นางสาวอาซีม๊ะ เจ๊ะแม