วันที่   30   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมดารุสลาม (ชั้นล่าง) 08.30-16.30   - พิจาราณากลั่นกรองแผนงาน/โครงกาาร ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ฯ ปี 64  15  นางสาวภคอร จันบุญเรือง
ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) (สำนักงานให 08.30-16.30   - ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาไทยเพื่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  15  นางปิยธิดา สุวรรณอังกูร